මේ වෙබ් අඩවියෙන් තමා මේ bot එක හැදුවේ.වීඩියෝව බලලා තේරුම් ගන්න බැරි නං පොඩි comment එකක් දාලා අහන්න.මම උදව් කරන්නං🙂 . https://chatfuel.com Favorite

Read more