10$ ක් වටිනා Token Free

මෙතනින් ගිහින් ඔයගේ 10$ ක් වටින token එක ලබා ගන්න -: http://www.make.lk/recommends/havven/

එයාලගේ white paper එක කියවන්න ඔනි නං මෙතනින් බලන්න -: https://havven.io/uploads/havven_whitepaper.pdf

Eth wallet එකක් නැත්තං මෙතනින් හදාගන්න -: myetherwallet.com

Leave a Reply