අලුත්ම Airdrop එකක් Free 5 MEX

අලුත්ම Airdrop එකක් Free 5 MEX

මේක ඇවිල්ල airdrop එකක් මුලින්ම යට තියෙන link එකට ගිහිල්ල ඔයගේ Eth Address එක දීලා Register වෙන්න ඊට පස්සේ telegram App එකට ගිහින් MEX site එකේ තියෙන verification code එක දෙන්න. දැන් 5 MEX free හම්බිලා තියෙන්නේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ සයිට් එක ඇතුලේ තියෙන ref. Link එක...
Electroneum vps එක්ක mining කරමු

Electroneum vps එක්ක mining කරමු

මේකට පාවිච්චි කරන vps එකට ඔයාලා මුලින් ubuntu 16.04 දාගන්න ඔනී ඊට පස්සේ install xmrigto කරගන්න ඕනි මම මේකට පාවිච්චි කරන vps එක ගත්තේ profitserver වලින් http://make.lk/recommends/profitserver/ Code-: wget https://dl.getdropbox.com/s/anxcgef0ff0b9ly/install.sh sudo...