Glue gun එකක්

Glue gun එකක්

මම ලගදී ගත්තා glue gun එකක් ඒක ගැන අද පොඩි review එකක් කරන්න හිතුණා. ඔය උඩින් තියෙන්නේ මම ග‍ත්තා කිව්ව Glue gun එක. මේක 5$ කට වඩා අඩුයි සහ ඒකත් එක්ක gift එකක් විදියට පොඩි adapter එකකුත් හම්බුනා.ඒ වගේම banggood එකේ points වලින් සෙට් වෙන discount එකෙන් සැලකිය...